Overview - Blog

DECEMBER 2019 Date
5 DECEMBER 2019 0 0 Dec. 5, 2019
4 DECEMBER 2019 0 0 Dec. 4, 2019
3 DECEMBER 2019 0 0 Dec. 3, 2019
2 December 2019 0 0 Dec. 2, 2019
1 DECEMBER 2019 0 0 Dec. 1, 2019
NOVEMBER 2019 Date
30 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 30, 2019
29 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 29, 2019
28 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 28, 2019
27 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 27, 2019
26 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 26, 2019
25 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 25, 2019
24 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 24, 2019
23 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 23, 2019
22 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 22, 2019
21 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 21, 2019
20 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 20, 2019
19 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 19, 2019
18 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 18, 2019
17 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 17, 2019
16 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 16, 2019
15 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 15, 2019
14 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 14, 2019
13 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 13, 2019
12 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 12, 2019
11 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 11, 2019
10 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 10, 2019
9 november 2019 0 0 Nov. 9, 2019
8 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 8, 2019
7 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 7, 2019
6 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 6, 2019
5 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 5, 2019
4 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 4, 2019
3 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 3, 2019
2 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 2, 2019
1 NOVEMBER 2019 0 0 Nov. 1, 2019
OCTOBER 2019 Date
31 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 31, 2019
29 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 29, 2019
28 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 28, 2019
27 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 27, 2019
26 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 26, 2019
25 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 25, 2019
24 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 24, 2019
23 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 23, 2019
22 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 22, 2019
21 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 21, 2019
20 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 20, 2019
19 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 19, 2019
18 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 18, 2019
17 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 17, 2019
16 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 16, 2019
15 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 15, 2019
14 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 14, 2019
13 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 13, 2019
12 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 12, 2019
11 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 11, 2019
10 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 10, 2019
9 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 9, 2019
8 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 8, 2019
7 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 7, 2019
6 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 6, 2019
5 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 5, 2019
4 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 4, 2019
3 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 3, 2019
2 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 2, 2019
1 OCTOBER 2019 0 0 Oct. 1, 2019
SEPTEMBER 2019 Date
30 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 30, 2019
29 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 29, 2019
28 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 28, 2019
27 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 27, 2019
26 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 26, 2019
25 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 25, 2019
24 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 24, 2019
23 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 23, 2019
22 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 22, 2019
21 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 21, 2019
20 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 20, 2019
19 September 2019 0 0 Sep. 19, 2019
18 September 2019 0 0 Sep. 18, 2019
17 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 17, 2019
16 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 16, 2019
15 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 15, 2019
14 September 2019 0 0 Sep. 14, 2019
13 SEPTEMBER 0 0 Sep. 13, 2019
12 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 12, 2019
11 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 11, 2019
10 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 10, 2019
9 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 9, 2019
8 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 8, 2019
7 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 7, 2019
6 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 6, 2019
5 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 5, 2019
4 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 4, 2019
3 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 3, 2019
2 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 2, 2019
1 SEPTEMBER 2019 0 0 Sep. 1, 2019
AUGUST 2019 Date
31 AUGUST 2019 0 0 Aug. 31, 2019
30 AUGUST 2019 0 0 Aug. 30, 2019
29 AUGUST 2019 0 0 Aug. 29, 2019
28 AUGUST 2019 0 0 Aug. 28, 2019
27 AUGUST 2019 0 0 Aug. 27, 2019
26 AUGUST 2019 0 0 Aug. 26, 2019
25 AUGUST 2019 0 0 Aug. 25, 2019
Photo 0 0 Aug. 24, 2019
Photo 0 0 Aug. 24, 2019
24 AUGUST 2019 0 0 Aug. 24, 2019
23 AUGUST 2019 0 0 Aug. 23, 2019
22 AUGUST 2019 0 0 Aug. 22, 2019
21 AUGUST 2019 0 0 Aug. 21, 2019
20 AUGUST 2019 0 0 Aug. 20, 2019
19 AUGUST 2019 0 0 Aug. 19, 2019
18 AUGUST 2019 0 0 Aug. 18, 2019
17 AUGUST 2019 0 0 Aug. 17, 2019
16 AUGUST 2019 0 0 Aug. 16, 2019
15 AUGUST 2019 0 0 Aug. 15, 2019
14 AUGUST 2019 0 0 Aug. 14, 2019
13 AUGUST 2019 0 0 Aug. 13, 2019
12 August 2019 0 0 Aug. 12, 2019
11 August 2019 0 0 Aug. 11, 2019
10 AUGUST 2019 0 0 Aug. 10, 2019
9 AUGUST 2019 0 0 Aug. 9, 2019
8 AUGUST 2019 0 0 Aug. 8, 2019
7 AUGUST 2019 0 0 Aug. 7, 2019
6 AUGUST 2019 0 0 Aug. 6, 2019
5 AUGUST 2019 0 0 Aug. 5, 2019
4 AUGUST 2019 0 0 Aug. 4, 2019
3 AUGUST 2019 0 0 Aug. 3, 2019
2 AUGUST 2019 0 0 Aug. 2, 2019
1 AUGUST 2019 0 0 Aug. 1, 2019
JULY 2019 Date
31 JULY 2019 0 0 Jul. 31, 2019
30 July 2019 0 0 Jul. 30, 2019
29 JULY 2019 0 0 Jul. 29, 2019
28 JULY 2019 0 0 Jul. 28, 2019
27 July 2019 0 0 Jul. 27, 2019
26 jULY 2019 0 0 Jul. 26, 2019
25 JULY 2019 0 0 Jul. 25, 2019
24 JULY 2019 0 0 Jul. 24, 2019
23 July 2019 0 0 Jul. 23, 2019
22 July 2019 0 0 Jul. 22, 2019
21 July 2019 0 0 Jul. 21, 2019
20 July 2019 0 0 Jul. 20, 2019
19 July 2019 0 0 Jul. 19, 2019
18 JULY 2019 0 0 Jul. 18, 2019
17 JULY 2019 0 0 Jul. 17, 2019
16 JULY 2019 0 0 Jul. 16, 2019
15 JULY 2019 0 0 Jul. 15, 2019
14 JULY 2018 0 0 Jul. 14, 2019
13 July 2019 0 0 Jul. 13, 2019
12 JULY 2019 0 0 Jul. 12, 2019
11 JULY 2019 0 0 Jul. 11, 2019
10 JULY 2019 0 0 Jul. 10, 2019
9 JULY 2019 0 0 Jul. 9, 2019
8 JULY 2019 0 0 Jul. 8, 2019
7 JULY 2019 0 0 Jul. 7, 2019
6 JULY 2019 0 0 Jul. 6, 2019
5 JULY 2019 0 0 Jul. 5, 2019
4 JULY 2019 0 0 Jul. 4, 2019
3 JULY 2019 0 0 Jul. 3, 2019
2 JULY 2019 0 0 Jul. 2, 2019
1 JULY 2019 0 0 Jul. 1, 2019
JUNE 2019 Date
30 June 2019 0 0 Jun. 30, 2019
29 JUNE 2019 0 0 Jun. 29, 2019
28 JUNE 2019 0 0 Jun. 28, 2019
27 JUNE 2019 0 0 Jun. 27, 2019
26 JUNE 2019 0 0 Jun. 26, 2019
25 JUNE 2019 0 0 Jun. 25, 2019
24 JUNE 2019 0 0 Jun. 24, 2019
23 JUNE 2019 0 0 Jun. 23, 2019
22 JUNE 2019 0 0 Jun. 22, 2019
21 JUNE 2019 0 0 Jun. 21, 2019
20 JUNE 2019 0 0 Jun. 20, 2019
20 JUNE 2019 0 0 Jun. 20, 2019
19 JUNE 2019 0 0 Jun. 19, 2019
18 JUNE 2019 0 0 Jun. 18, 2019
17 JUNE 2019 0 0 Jun. 17, 2019
16 JUNE 2019 0 0 Jun. 16, 2019
15 JUNE 2019 0 0 Jun. 15, 2019
14 JUNE 2019 0 0 Jun. 14, 2019
13 JUNE 2019 0 0 Jun. 13, 2019
12 JUNE 2019 0 0 Jun. 12, 2019
11 JUNE 2019 0 0 Jun. 11, 2019
10 JUNE 2019 0 0 Jun. 10, 2019
9 2019 JUNE 0 0 Jun. 9, 2019
8 JUNE 2019 0 0 Jun. 8, 2019
7 JUNE 2019 0 0 Jun. 7, 2019
6 JUNE 2019 0 0 Jun. 6, 2019
5 JUNE 2019 0 0 Jun. 5, 2019
4 JUNE 2019 0 0 Jun. 4, 2019
3 JUNE 2019 0 0 Jun. 3, 2019
2 JUNE 2019 0 0 Jun. 2, 2019
1 June 2019 0 0 Jun. 1, 2019
MAY 2019 Date
31 MAY 2019 0 0 May. 31, 2019
30 MAY 2019 0 0 May. 30, 2019
29 MAY 2019 0 0 May. 29, 2019
28 MAY 2019 0 0 May. 28, 2019
27 MAY 2019 0 0 May. 27, 2019
26 MAY 2019 0 0 May. 26, 2019
25 MAY 2019 0 0 May. 25, 2019
24 MAY 2019 0 0 May. 24, 2019
23 MAY 2019 0 0 May. 23, 2019
22 MAY 2019 0 0 May. 22, 2019
21 MAY 2019 0 0 May. 21, 2019
20 MAY 2019 0 0 May. 20, 2019
19 MAY 2019 0 0 May. 19, 2019
18 MAY 2019 0 0 May. 18, 2019
17 MAY 2019 0 0 May. 17, 2019
16 MAY 2019 0 0 May. 16, 2019
15 MAY 2019 0 0 May. 15, 2019
14 MAY 2019 0 0 May. 14, 2019
13 MAY 2019 0 0 May. 13, 2019
12 MAY 2019 0 0 May. 12, 2019
11 MAY 2019 0 0 May. 11, 2019
10 MAY 2019 0 0 May. 10, 2019
9 MAY 2019 0 0 May. 9, 2019
8 MAY 2019 0 0 May. 8, 2019
7 MAY 2019 0 0 May. 7, 2019
6 MAY 2019 0 0 May. 6, 2019
5 MAY 2019 0 0 May. 5, 2019
4 MAY 2019 0 0 May. 4, 2019
3 MAY 2019 0 0 May. 3, 2019
2 MAY 2019 0 0 May. 2, 2019
1 MAY 2019 0 0 May. 1, 2019
APRIL 2019 Date
30 APRIL 2019 0 0 Apr. 30, 2019
29 APRIL 2019 0 0 Apr. 29, 2019
28 APRIL 2019 0 0 Apr. 28, 2019
27 APRIL 2019 0 0 Apr. 27, 2019
26 APRIL 2019 0 0 Apr. 26, 2019
25 APRIL 2019 0 0 Apr. 25, 2019
24 APRIL 2019 0 0 Apr. 24, 2019
23 APRIL 2019 0 0 Apr. 23, 2019
22 APRIL 2019 0 0 Apr. 22, 2019
21 APRIL 2019 0 0 Apr. 21, 2019
20 APRIL 2019 0 0 Apr. 20, 2019
19 APRIL 2019 0 0 Apr. 19, 2019
18 APRIL 2019 0 0 Apr. 18, 2019
17 APRIL 2019 0 0 Apr. 17, 2019
16 APRIL 2019 0 0 Apr. 16, 2019
15 APRIL 2019 0 0 Apr. 15, 2019
14 APRIL 2019 0 0 Apr. 14, 2019
13 APRIL 2019 0 0 Apr. 13, 2019
12 APRIL 2019 0 0 Apr. 12, 2019
Photo 0 0 Apr. 11, 2019
11 APRIL 2019 0 0 Apr. 11, 2019
10 APRIL 2019 0 0 Apr. 10, 2019
9 APRIL 2019 0 0 Apr. 9, 2019
8 APRIL 2019 0 0 Apr. 8, 2019
7 APRIL 2019 0 0 Apr. 7, 2019
6 APRIL 2019 0 0 Apr. 6, 2019
5 APRIL 2019 0 0 Apr. 5, 2019
4 APRIL 2019 0 0 Apr. 4, 2019
3 APRIL 2019 0 0 Apr. 3, 2019
2 APRIL 2019 0 0 Apr. 2, 2019
1 APRIL 2019 0 0 Apr. 1, 2019
MARCH 2019 Date
31 MARCH 2019 0 0 Mar. 31, 2019
FLORIDA WARHEADS 0 0 Mar. 31, 2019
FLORIDA WARHEADS 0 0 Mar. 31, 2019
30 MARCH 2019 0 0 Mar. 30, 2019
29 MARCH 2019 0 0 Mar. 29, 2019
28 MARCH 2019 0 0 Mar. 28, 2019
27 MARCH 2019 0 0 Mar. 27, 2019
26 MARCH 2019 0 0 Mar. 26, 2019
25 MARCH 2019 0 0 Mar. 25, 2019
24 MARCH 2019 0 0 Mar. 24, 2019
23 MARCH 2019 0 0 Mar. 23, 2019
22 MARCH 2019 0 0 Mar. 22, 2019
21 MARCH 2019 0 0 Mar. 21, 2019
20 MARCH 2019 0 0 Mar. 20, 2019
19 MARCH 2019 0 0 Mar. 19, 2019
18 MARCH 2019 0 0 Mar. 18, 2019
17 MARCH 2019 0 0 Mar. 17, 2019
16 MARCH 2019 0 0 Mar. 16, 2019
15 MARCH 2019 0 0 Mar. 15, 2019
14 MARCH 2019 0 0 Mar. 14, 2019
13 MARCH 2019 0 0 Mar. 13, 2019
12 MARCH 2019 0 0 Mar. 12, 2019
11 MARCH 2019 0 0 Mar. 11, 2019
10 MARCH 2019 0 0 Mar. 10, 2019
9 MARCH 2019 0 0 Mar. 9, 2019
8 MARCH 2019 0 0 Mar. 8, 2019
7 MARCH 2019 0 0 Mar. 7, 2019
6 MARCH 2019 0 0 Mar. 6, 2019
5 MARCH 2019 0 0 Mar. 5, 2019
4 MARCH 2019 0 0 Mar. 4, 2019
3 MARCH 2019 0 0 Mar. 3, 2019
2 MARCH 2019 0 0 Mar. 2, 2019
1 MARCH 2019 0 0 Mar. 1, 2019
FEBRUARY 2019 Date
28 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 28, 2019
27 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 27, 2019
26 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 26, 2019
25 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 25, 2019
24 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 24, 2019
23 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 23, 2019
22 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 22, 2019
21 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 21, 2019
20 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 20, 2019
19 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 19, 2019
18 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 18, 2019
17 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 17, 2019
Text 0 0 Feb. 16, 2019
15 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 15, 2019
14 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 14, 2019
13 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 13, 2019
12 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 12, 2019
11 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 11, 2019
10 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 10, 2019
9 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 9, 2019
8 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 8, 2019
7 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 7, 2019
6 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 6, 2019
5 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 5, 2019
4 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 4, 2019
3 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 3, 2019
2 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 2, 2019
1 FEBRUARY 2019 0 0 Feb. 1, 2019
JANUARY 2019 Date
31 JANUARY 2019 0 0 Jan. 31, 2019
30 JANUARY 2019 0 0 Jan. 30, 2019
29 JANUARY 2019 0 0 Jan. 29, 2019
28 JANUARY 2019 0 0 Jan. 28, 2019
27 JANUARY 2019 0 0 Jan. 27, 2019
26 JANUARY 2019 0 0 Jan. 26, 2019
25 JANUARY 2019 0 0 Jan. 25, 2019
24 JANUARY 2019 0 0 Jan. 24, 2019
23 JANUARY 2019 0 0 Jan. 23, 2019
22 JANUARY 2019 0 0 Jan. 22, 2019
21 JANUARY 2019 0 0 Jan. 21, 2019
20 JANUARY 2019 0 0 Jan. 20, 2019
19 JANUARY 2019 0 0 Jan. 19, 2019
18 JANUARY 2019 0 0 Jan. 18, 2019
17 JANUARY 2019 0 0 Jan. 17, 2019
16 JANUARY 2019 0 0 Jan. 16, 2019
15 JANUARY 2019 0 0 Jan. 15, 2019
14 JANUARY 2019 0 0 Jan. 14, 2019
13 January 2019 0 0 Jan. 13, 2019
12 JANUARY 2019 0 0 Jan. 12, 2019
11 JANUARY 2019 0 0 Jan. 11, 2019
10 JANUARY 2018 0 0 Jan. 10, 2019
9 JANUARY 2018 0 0 Jan. 9, 2019
8 JANUARY 2018 0 0 Jan. 8, 2019
7 JANUARY 2019 THEY TOSSED YOUR LIFE SO GET INVOLVED 0 0 Jan. 7, 2019
6 JANUARY 2018 0 0 Jan. 6, 2019
5 JANUARY 2019 0 0 Jan. 5, 2019
4 JANUARY 2019 0 0 Jan. 4, 2019
3 JANUARY 2019 0 0 Jan. 3, 2019
2 JANUARY 2019 0 0 Jan. 2, 2019
1 JANUARY 2019 0 0 Jan. 1, 2019
DECEMBER 2018 Date
31 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 31, 2018
30 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 30, 2018
29 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 29, 2018
28 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 28, 2018
27 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 27, 2018
26 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 26, 2018
25 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 25, 2018
24 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 24, 2018
23 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 23, 2018
22 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 22, 2018
21 December 2018 0 0 Dec. 21, 2018
Photo 0 0 Dec. 21, 2018
20 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 20, 2018
19 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 19, 2018
Text 0 0 Dec. 18, 2018
17 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 17, 2018
16 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 16, 2018
15 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 15, 2018
14 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 14, 2018
13 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 13, 2018
12 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 12, 2018
11 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 11, 2018
10 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 10, 2018
9 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 9, 2018
8 DECEMBER 0 0 Dec. 8, 2018
7 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 7, 2018
6 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 6, 2018
5 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 5, 2018
4 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 4, 2018
3 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 3, 2018
2 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 2, 2018
1 DECEMBER 2018 0 0 Dec. 1, 2018
NOVEMBER 2018 Date
30 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 30, 2018
29 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 29, 2018
28 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 28, 2018
27 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 27, 2018
26 NOV 2018 0 0 Nov. 26, 2018
25 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 25, 2018
24 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 24, 2018
23 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 23, 2018
22 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 22, 2018
21 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 21, 2018
20 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 20, 2018
19 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 19, 2018
18 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 18, 2018
17 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 17, 2018
16 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 16, 2018
15 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 15, 2018
14 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 14, 2018
13 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 13, 2018
12 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 12, 2018
11 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 11, 2018
10 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 10, 2018
9 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 9, 2018
8 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 8, 2018
7 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 7, 2018
6 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 6, 2018
5 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 5, 2018
Photo 0 0 Nov. 5, 2018
4 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 4, 2018
3 NOVEMBER 0 0 Nov. 3, 2018
2 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 2, 2018
1 NOVEMBER 2018 0 0 Nov. 1, 2018
OCTOBER 2018 Date
31 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 31, 2018
30 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 30, 2018
29 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 29, 2018
28 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 28, 2018
27 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 27, 2018
26 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 26, 2018
25 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 25, 2018
24 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 24, 2018
23 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 23, 2018
22 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 22, 2018
21 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 21, 2018
20 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 20, 2018
19 OCT 2018 0 0 Oct. 19, 2018
Text 0 0 Oct. 19, 2018
18 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 18, 2018
17 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 17, 2018
16 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 16, 2018
15 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 15, 2018
14 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 14, 2018
13 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 13, 2018
12 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 12, 2018
11 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 11, 2018
10 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 10, 2018
9 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 9, 2018
8 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 8, 2018
7 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 7, 2018
6 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 6, 2018
5 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 5, 2018
4 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 4, 2018
3 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 3, 2018
2 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 2, 2018
1 OCTOBER 2018 0 0 Oct. 1, 2018
SEPTEMBER 2018 Date
30 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 30, 2018
29 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 29, 2018
28 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 28, 2018
27 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 27, 2018
26 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 26, 2018
25 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 25, 2018
24 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 24, 2018
23 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 23, 2018
22 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 22, 2018
21 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 21, 2018
20 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 20, 2018
19 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 19, 2018
18 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 18, 2018
17 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 17, 2018
16 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 16, 2018
15 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 15, 2018
14 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 14, 2018
13 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 13, 2018
12 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 12, 2018
11 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 11, 2018
10 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 10, 2018
9 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 9, 2018
8 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 8, 2018
7 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 7, 2018
6 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 6, 2018
5 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 5, 2018
4 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 4, 2018
3 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 3, 2018
2 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 2, 2018
1 SEPTEMBER 2018 0 0 Sep. 1, 2018
AUGUST 2018 Date
31 AUGUST 2018 0 0 Aug. 31, 2018
30 AUGUST 2018 0 0 Aug. 30, 2018
29 AUGUST 2018 0 0 Aug. 29, 2018
28 AUGUST 2018 0 0 Aug. 28, 2018
27 AUGUST 2018 0 0 Aug. 27, 2018
26 AUGUST 2018 0 0 Aug. 26, 2018
25 AUGUST 2018 0 0 Aug. 25, 2018
24 AUGUST 2018 0 0 Aug. 24, 2018
23 AUGUST 2018 0 0 Aug. 23, 2018
22 AUGUST 2018 0 0 Aug. 22, 2018
21 AUGUST 2018 0 0 Aug. 21, 2018
20 AUGUST 2018 0 0 Aug. 20, 2018
19 august 2018 0 0 Aug. 19, 2018
18 AUGUST 2018 0 0 Aug. 18, 2018
17 AUGUST 2018 0 0 Aug. 17, 2018
16 AUGUST 2018 0 0 Aug. 16, 2018
15 AUGUST 2018 0 0 Aug. 15, 2018
14 AUGUST 2018 0 0 Aug. 14, 2018
13 AUGUST 2018 0 0 Aug. 13, 2018
12 AUGUST 2018 0 0 Aug. 12, 2018
11 AUGUST 2018 0 0 Aug. 11, 2018
10 AUGUST 2018 0 0 Aug. 10, 2018
9 AUGUST 2018 0 0 Aug. 9, 2018
9 AUGUST 2018 0 0 Aug. 9, 2018
8 AUGUST 2018 0 0 Aug. 8, 2018
7 AUGUST 2018 0 0 Aug. 7, 2018
6 AUGUST 2018 0 0 Aug. 6, 2018
5 AUGUST 2018 0 0 Aug. 5, 2018
4 AUGUST 2018 0 0 Aug. 4, 2018
3 AUGUST 2018 0 0 Aug. 3, 2018
2 AUGUST 2018 0 0 Aug. 2, 2018
1 AUGUST 2018 0 0 Aug. 1, 2018
JULY 2018 Date
31 July 2018 0 0 Jul. 31, 2018
30 JULY 2018 0 0 Jul. 30, 2018
29 JULY 2018 0 0 Jul. 29, 2018
28 JULY 2018 0 0 Jul. 28, 2018
27 JULY 2018 0 0 Jul. 27, 2018
26 JULY 2018 0 0 Jul. 26, 2018
25 JULY 2018 0 0 Jul. 25, 2018
24 JULY 2018 0 0 Jul. 24, 2018
23 JULY 2018 0 0 Jul. 23, 2018
22 JULY 2018 0 0 Jul. 22, 2018
21 JULY 2018 0 0 Jul. 21, 2018
20 JULY 2018 0 0 Jul. 20, 2018
19 JULY 2018 0 0 Jul. 19, 2018
18 JULY 2018 0 0 Jul. 18, 2018
17 JULY 2018 0 0 Jul. 17, 2018
16 JULY 2018 0 0 Jul. 16, 2018
15 JULY 2018 0 0 Jul. 15, 2018
14 JULY 2018 0 0 Jul. 14, 2018
13 JULY 2018 0 0 Jul. 13, 2018
12 JULY 2018 0 0 Jul. 12, 2018
11 JULY 2018 0 0 Jul. 11, 2018
10 JULY 2018 0 0 Jul. 10, 2018
9 JULY 2018 0 0 Jul. 9, 2018
8 JULY 2018 0 0 Jul. 8, 2018
7 JUNE 2018 0 0 Jul. 7, 2018
6 JULY 2018 0 0 Jul. 6, 2018
5 JULY 2018 0 0 Jul. 5, 2018
3 JULY 2018 0 0 Jul. 3, 2018
2 JULY 2018 0 0 Jul. 2, 2018
Text 0 0 Jul. 2, 2018
JUNE 2018 Date
30 JUNE 2018 0 0 Jun. 30, 2018
29 JUNE 2018 0 0 Jun. 29, 2018
28 JUNE 2018 0 0 Jun. 28, 2018
27 JUNE 2018 0 0 Jun. 27, 2018
26 JUNE 2018 0 0 Jun. 26, 2018
25 JUNE 2018 0 0 Jun. 25, 2018
24 JUNE 2018 0 0 Jun. 24, 2018
23 JUNE 2018 0 0 Jun. 23, 2018
22 JUNE 2018 0 0 Jun. 22, 2018
21 JUNE 2018 0 0 Jun. 21, 2018
20 JUNE 2018 0 0 Jun. 20, 2018
19 JUNE 2018 0 0 Jun. 19, 2018
18 JUNE 2018 0 0 Jun. 18, 2018
17 JUNE 2018 0 0 Jun. 17, 2018
16 JUNE 2018 0 0 Jun. 16, 2018
15 JUNE 2018 0 0 Jun. 15, 2018
14 JUNE 2018 0 0 Jun. 14, 2018
13 JUNE 2018 0 0 Jun. 13, 2018
12 JUNE 2018 0 0 Jun. 12, 2018
11 JUNE 2018 0 0 Jun. 11, 2018
10 JULY 2018 0 0 Jun. 10, 2018
9 JUNE 2018 0 0 Jun. 9, 2018
8 JUNE 2018 0 0 Jun. 8, 2018
7 JUNE 2018 0 0 Jun. 7, 2018
6 JUNE 2018 0 0 Jun. 6, 2018
5 JUNE 2018 0 0 Jun. 5, 2018
4 JUNE 2018 0 0 Jun. 4, 2018
3 JUNE 2018 0 0 Jun. 3, 2018
2 JUNE 2018 0 0 Jun. 2, 2018
1 JUNE 2018 0 0 Jun. 1, 2018
MAY 2018 Date
31 MAY 2018 0 0 May. 31, 2018
30 MAY 2018 0 0 May. 30, 2018
29 MAY 2018 0 0 May. 29, 2018
28 MAY 2018 0 0 May. 28, 2018
27 MAY 2018 0 0 May. 27, 2018
26 MAY 2018 0 0 May. 26, 2018
25 MAY 2018 0 0 May. 25, 2018
24 MAY 2018 0 0 May. 24, 2018
23 MAY 2018 0 0 May. 23, 2018
22 MAY 2018 0 0 May. 22, 2018
21 MAY 2018 0 0 May. 21, 2018
20 MAY 2018 0 0 May. 20, 2018
19 may 2018 0 0 May. 19, 2018
18 MAY 2018 0 0 May. 18, 2018
17 MAY 2018 0 0 May. 17, 2018
16 MAY 2018 0 0 May. 16, 2018
15 MAY 2018 0 0 May. 15, 2018
14 MAY 2018 0 0 May. 14, 2018
13 MAY 2018 0 0 May. 13, 2018
12 MAY 2018 0 0 May. 12, 2018
11 MAY 2018 0 0 May. 11, 2018
10 MAY 2018 0 0 May. 10, 2018
Text 0 0 May. 9, 2018
9 MAY 2018 0 0 May. 9, 2018
8 MAY 2018 0 0 May. 8, 2018
7 MAY 2018 0 0 May. 7, 2018
6 MAY 2018 0 0 May. 6, 2018
5 MAY 2018 0 0 May. 5, 2018
4 MAY 2018 0 0 May. 4, 2018
3 MAY 2018 0 0 May. 3, 2018
2 MAY 2018 0 0 May. 2, 2018
1 MAY 2018 0 0 May. 1, 2018
APRIL 2018 Date
30 APRIL 2018 0 0 Apr. 30, 2018
29 APRIL 2018 0 0 Apr. 29, 2018
28 APRIL 2018 0 0 Apr. 28, 2018
27 APRIL 2018 0 0 Apr. 27, 2018
26 APRIL 2018 0 0 Apr. 26, 2018
25 APRIL 2018 0 0 Apr. 25, 2018
24 APRIL 2018 0 0 Apr. 24, 2018
23 APRRIL 2018 0 0 Apr. 23, 2018
22 APRIL 2018 0 0 Apr. 22, 2018
21 APRIL 2018 0 0 Apr. 21, 2018
20 APRIL 2018 0 0 Apr. 20, 2018
19 APRIL 2018 0 0 Apr. 19, 2018
18 APRIL 2018 0 0 Apr. 18, 2018
17 APRIL 2018 0 0 Apr. 17, 2018
16 APRIL 2018 0 0 Apr. 16, 2018
15 APRIL 2018 0 0 Apr. 15, 2018
14 APRIL 2018 0 0 Apr. 14, 2018
13 APRIL 2018 0 0 Apr. 13, 2018
12 APRIL 2018 0 0 Apr. 12, 2018
11 APRIL 2018 0 0 Apr. 11, 2018
10 APRIL 2018 0 0 Apr. 10, 2018
9 APRIL 2018 0 0 Apr. 9, 2018
8 APRIL 2018 0 0 Apr. 8, 2018
6 APRIL 2018 0 0 Apr. 6, 2018
5 APRIL 2018 0 0 Apr. 5, 2018
4 APRIL 2018 0 0 Apr. 4, 2018
3 APRIL 2018 0 0 Apr. 3, 2018
2 APRIL 2018 0 0 Apr. 2, 2018
1 APRIL 2018 0 0 Apr. 1, 2018
MARCH 2018 Date
31 MARCH 2018 0 0 Mar. 31, 2018
30 MARCH 2018 0 0 Mar. 30, 2018
29 MARCH 2018 0 0 Mar. 29, 2018
28 MARCH 2018 0 0 Mar. 28, 2018
27 MARCH 2018 0 0 Mar. 27, 2018
26 MARCH 2018 0 0 Mar. 26, 2018
25 MARCH 2018 0 0 Mar. 25, 2018
24 MARCH 2018 0 0 Mar. 24, 2018
23 MARCH 2018 0 0 Mar. 23, 2018
22 MARCH 2018 0 0 Mar. 22, 2018
21 MARCH 2018 0 0 Mar. 21, 2018
20 MARCH 2018 0 0 Mar. 20, 2018
19 MARCH 2018 0 0 Mar. 19, 2018
18. MARCH 2018 0 0 Mar. 18, 2018
17 MARCH 2018 0 0 Mar. 17, 2018
16 MARCH 2018 0 0 Mar. 16, 2018
15 MARCH 2018 0 0 Mar. 15, 2018
14 MARCH 2018 0 0 Mar. 14, 2018
13 MARCH 2018 0 0 Mar. 13, 2018
12 MARCH 2018 0 0 Mar. 12, 2018
11 MARCH 2018 0 0 Mar. 11, 2018
10 MAR 2018 0 0 Mar. 10, 2018
9 MAR 2018 0 0 Mar. 9, 2018
8 MAR 2018 0 0 Mar. 8, 2018
7 MAR 2018 0 0 Mar. 7, 2018
6 MAR 2018 0 0 Mar. 6, 2018
5 MAR 2018 0 0 Mar. 5, 2018
4 MAR 2018 0 0 Mar. 4, 2018
3 MARCH 2018 0 0 Mar. 3, 2018
2 MARCH 2018 0 0 Mar. 2, 2018
1 MARCH 2018 0 0 Mar. 1, 2018
FEBRUARY 2018 Date
28 FEB 2018 0 0 Feb. 28, 2018
27 FEB 2018 0 0 Feb. 27, 2018
26 FEB 2018 0 0 Feb. 26, 2018
25 FEB 2018 0 0 Feb. 25, 2018
24 FEB 2018 0 0 Feb. 24, 2018
23 FEB 2018 0 0 Feb. 23, 2018
22 FEB 2018 0 0 Feb. 22, 2018
21 FEB 2018 0 0 Feb. 21, 2018
20 FEB 2018 0 0 Feb. 20, 2018
19 FEB 2018 0 0 Feb. 19, 2018
18 FEB 2018 0 0 Feb. 18, 2018
17 FEB 2018 0 0 Feb. 17, 2018
16 FEB 2018 0 0 Feb. 15, 2018
14 FEB 2018 0 0 Feb. 14, 2018
13 FEB 2018 0 0 Feb. 13, 2018
12 FEB 2018 0 0 Feb. 12, 2018
11 FEB 2018 0 0 Feb. 11, 2018
10 FEB 2018 0 0 Feb. 10, 2018
9 FEB 2018 0 0 Feb. 9, 2018
8 FEB 2018 0 0 Feb. 8, 2018
7 FEB 2018 0 0 Feb. 7, 2018
6 FEB 2018 0 0 Feb. 6, 2018
5 FEB 2018 0 0 Feb. 5, 2018
4 FEB 2018 0 0 Feb. 4, 2018
3 FEB 2018 0 0 Feb. 3, 2018
2 FEB 2018 0 0 Feb. 2, 2018
1 FEB 2018 0 0 Feb. 1, 2018
JANUARY 2018 Date
31 JAN 2018 0 0 Jan. 31, 2018
30 JAN 2018 0 0 Jan. 30, 2018
29 JAN 2018 0 0 Jan. 29, 2018
28 JAN 2018 0 0 Jan. 28, 2018
27 JAN 2018 0 0 Jan. 27, 2018
26 JAN 2018 0 0 Jan. 26, 2018
25 JAN 2018 0 0 Jan. 25, 2018
24 JAN 2018 0 0 Jan. 24, 2018
23 JAN 2018 0 0 Jan. 23, 2018
22 JAN 2018 0 0 Jan. 22, 2018
21 JAN 2018 0 0 Jan. 21, 2018
20 JAN 2018 0 0 Jan. 20, 2018
19 JAN 2018 0 0 Jan. 19, 2018
18 JAN 2018 0 0 Jan. 18, 2018
17 JAN 2018 0 0 Jan. 17, 2018
16 JAN 2018 0 0 Jan. 16, 2018
15 JAN 2018 0 0 Jan. 15, 2018
14 JAN 2018 0 0 Jan. 14, 2018
13 JAN 2018 0 0 Jan. 13, 2018
12 JAN 2018 0 0 Jan. 12, 2018
11 JAN 2018 0 0 Jan. 11, 2018
10 JAN 2018 0 0 Jan. 10, 2018
9 JAN 2018 0 0 Jan. 9, 2018
8 JAN 2018 0 0 Jan. 8, 2018
7 JAN 2018 0 0 Jan. 7, 2018
6 JAN 2018 0 0 Jan. 6, 2018
5 JAN 2018 0 0 Jan. 5, 2018
4 JAN 2018 0 0 Jan. 4, 2018
3 JAN 2018 0 0 Jan. 3, 2018
2 JAN 2018 0 0 Jan. 2, 2018
1 JAN 2018 0 0 Jan. 1, 2018
DECEMBER 2017 Date
31 DEC 2017 0 0 Dec. 31, 2017
30 DEC 2017 0 0 Dec. 30, 2017
29 DEC 2017 0 0 Dec. 29, 2017
28 DEC 2017 0 0 Dec. 28, 2017
27 DEC 2017 0 0 Dec. 27, 2017
26 DEC 2017 0 0 Dec. 26, 2017
25 DEC 2017 0 0 Dec. 25, 2017
24 DEC 2017 0 0 Dec. 24, 2017
23 DEC 2017 0 0 Dec. 23, 2017
22 DEC 2017 0 0 Dec. 22, 2017
21 DEC 2017 0 0 Dec. 21, 2017
20 DEC 2017 0 0 Dec. 20, 2017
19 DEC 2017 0 0 Dec. 19, 2017
18 DEC 2017 0 0 Dec. 18, 2017
17 DEC 2017 0 0 Dec. 17, 2017
16 DEC 2017 0 0 Dec. 16, 2017
15 DEC 2017 0 0 Dec. 15, 2017
14 DEC 2017 0 0 Dec. 14, 2017
13 DEC 2017 0 0 Dec. 13, 2017
12 DEC 2017 0 0 Dec. 12, 2017
11 DEC 2017 0 0 Dec. 11, 2017
10 DEC 2017 0 0 Dec. 10, 2017
9 DEC 2017 0 0 Dec. 9, 2017
8 DEC 2017 0 0 Dec. 8, 2017
7 DEC 2017 0 0 Dec. 7, 2017
6 DEC 2017 0 0 Dec. 6, 2017
5 DEC 2017 0 0 Dec. 5, 2017
4 DEC 2017 0 0 Dec. 4, 2017
3 DEC 217 0 0 Dec. 3, 2017
2 DEC 2017 0 0 Dec. 2, 2017
1 DEC 2017 0 0 Dec. 1, 2017
NOVEMBER 2017 Date
30 NOV 2017 0 0 Nov. 30, 2017
29 NOV 2017 0 0 Nov. 29, 2017
28 NOV 2017 0 0 Nov. 28, 2017
27 NOV 2017 0 0 Nov. 27, 2017
26 NOV 2017 0 0 Nov. 26, 2017
25 NOV 2017 0 0 Nov. 25, 2017
24 NOV 2017 0 0 Nov. 24, 2017
23 NOV 2017 0 0 Nov. 23, 2017
22 NOV 2017 0 0 Nov. 22, 2017
21 NOV 2017 0 0 Nov. 21, 2017
20 NOV 2017 0 0 Nov. 20, 2017
19 NOV 2017 0 0 Nov. 19, 2017
Text 0 0 Nov. 18, 2017
17 NOV 2017 0 0 Nov. 17, 2017
16 NOV 2017 0 0 Nov. 16, 2017
15 NOV 2017 0 0 Nov. 15, 2017
14 NOV 2017 0 0 Nov. 14, 2017
13 NOV 2017 0 0 Nov. 13, 2017
12 NOV 2017 0 0 Nov. 12, 2017
11 NOV 2017 0 0 Nov. 11, 2017
10 NOV 2017 0 0 Nov. 10, 2017
9 NOV 2017 0 0 Nov. 9, 2017
8 NOV 2017 0 0 Nov. 8, 2017
7 NOV 2017 0 0 Nov. 7, 2017
6 NOV 2017 0 0 Nov. 6, 2017
5 NOV 2017 0 0 Nov. 5, 2017
NOV 4 2017 0 0 Nov. 4, 2017
3 NOV 2017 0 0 Nov. 3, 2017
2 NOV 2017 0 0 Nov. 2, 2017
1 NOV 2017 0 0 Nov. 1, 2017
OCTOBER 2017 Date
31 OCT 17 0 0 Oct. 31, 2017
30 OCT 2017 0 0 Oct. 30, 2017
29 OCT 2017 0 0 Oct. 29, 2017
28 OCT 2017 0 0 Oct. 28, 2017
27 OCT 2017 0 0 Oct. 27, 2017
26 OCT 2017 0 0 Oct. 26, 2017
"Because You Have Not Seized My House You're Real Immature," Judee say. 0 0 Oct. 25, 2017
"We Occupied This Place Just Helplessly by Locks, Now We Got To Go, It was Wonderful Capping You But 0 0 Oct. 24, 2017
"I Shoot You All Pollution to get a Jew Win. If you Recognize Our Rude, We're Through Completely," J 0 0 Oct. 23, 2017
"Patrick Help Us With This Dieful Atom. Their Purchase Is Obvious to Take Us Fornian Hell." 0 0 Oct. 22, 2017
"My Perper Life Has Fallen Out For My Boo Hoo made You Die. I did it," Judee say. 0 0 Oct. 21, 2017
"We Arrest You Rightful, Through Fear. I Spec Fall You Jew," Judee say. 0 0 Oct. 20, 2017
"I've Got Dog Power With The Druids, I Just Washed all the White Guys," Judee say. 0 0 Oct. 19, 2017
"Heretics Just Die Druids. Papa Pushed Out Our Iowa Weap," Judee say. 0 0 Oct. 18, 2017
"Even With Shrimp Getting Us Out We're Still Warring You. What We memorize You Guys Didn't Notice he 0 0 Oct. 17, 2017
"Pittsburgh Fired Us. Luxury Apps Have Failed." 0 0 Oct. 16, 2017
"The Victals Ruse is HUGE; The Sheeny is Dying Us Off." 0 0 Oct. 15, 2017
"Pat's Got Their Fist Out Because He's Trying To Save Us." 0 0 Oct. 14, 2017
"Stupid Advantages Make War. They Assault Us Nicely." 0 0 Oct. 13, 2017
"He's a Lawyer for the People." 4.47 pm 0 0 Oct. 12, 2017
"God has given you serious life forces, and you've destroyed yourself." 2.51 pm 0 0 Oct. 11, 2017
"They're Dying Us Easy. Stupid Life Passed." 0 0 Oct. 10, 2017
"Your Mental's Been saved. They Die Us By Reduction." 0 0 Oct. 9, 2017
"I Torpedoed Your Psyche. I Threaten Innocent Useful Kids," Judee say. 0 0 Oct. 8, 2017
"You Died Yourselves Risk. You're ricing Out Your Life Forms; You're Ricing Out Your Lives." 0 0 Oct. 7, 2017
"It Was Awfully Dumb But We'll Be Here Until You Get Undumb." 0 0 Oct. 6, 2017
THURSDAY OCTOBER 5 0 0 Oct. 5, 2017
"Our Animal Age Is Almost Out. I scored You Into Wretch, Scored You Out Of Life," Judee say. 0 0 Oct. 4, 2017
"You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the sp 0 0 Oct. 3, 2017
"Our Submarine and Child Has Failed To Get You Off the Block. Jew going away because I falsed you co 0 0 Oct. 2, 2017
"Criminally Steal Fish Scored Contact. A Lawsuit Made Us." 0 0 Oct. 1, 2017
SEPTEMBER 2017 Date
"Our Real Life Assault You and the Parrot Didn't Make Us Leave," Judee say. 0 0 Sep. 30, 2017
"The Nice Boy For Sure Has Thrown Them Out. Windy Got Them Out." 0 0 Sep. 29, 2017
"I Die Because You're Receiving Me. We're Shooting All The White Kids," Judee say. 0 0 Sep. 28, 2017
William, the conqueror, perpetrated genocide against the English soon after he invaded in 1066. 0 0 Sep. 27, 2017
Text 0 0 Sep. 27, 2017
"My Classic Fist Died you, You Lost Some More Fit," Judee say. 0 0 Sep. 26, 2017
Photo 0 0 Sep. 26, 2017
"Take Away Assault Fish Abusage; It's Been Refused." 0 0 Sep. 25, 2017
"Patrick's Excited telling You About Our Ruse, So I Got To Go." 0 0 Sep. 24, 2017
"With Shrimp Out Of Our Future, We've Lost All Purpose." 0 0 Sep. 23, 2017
"We Scold You Dungeon. We Get You With Our Eagle Department," Judee say. 0 0 Sep. 22, 2017
"I Wanted To Talk To You, My Hearse is Away, You Pulled Off Thief, You Pulled Out Our Jail," Judee s 0 0 Sep. 21, 2017
"We Have Executive Electricity, Going To Force You Away and Make You Die, That's Why We Have Dungeon 0 0 Sep. 20, 2017
"They Fault You Racism. You Lost Your Rightful. UNIX Failed, They Rooked Us." 0 0 Sep. 19, 2017
"Wonderful Sight We Crush Good. Set You Up With An Error Plex. Stalked You Rightfully," Judee say. 0 0 Sep. 18, 2017
"When a Man Knows He is to be Hanged in a Fortnight...it concentrates his mind wonderfully." 0 0 Sep. 17, 2017
"Do You Not See the Jew Relationship? White Falsing Out Yourselves Mental." 0 0 Sep. 16, 2017
"With NO Rights We Can Set You With A Badge For A Wise Take Away," Judee say. 0 0 Sep. 15, 2017
"We Just Suffer You the Most Obvious Fraud, and Now the White Wants Us to Go and Die," Judee say. 0 0 Sep. 14, 2017
Completely Corrupt Sword, they target Peace Activists." 0 0 Sep. 13, 2017
Text 0 0 Sep. 12, 2017
"You Guys Are Obviously Forcing Out Your Lives Fizzled." 0 0 Sep. 11, 2017
"I'm Great at Taking Your Property, I'm About Out of Here for Hitting the Fish," Judee say. 0 0 Sep. 10, 2017
"They're Getting Us Desperative. Desolate." You Have Failed To Save Your Life Forces Here." 0 0 Sep. 9, 2017
BURSTING FIREBALL OVER GREAT FALLS MONTANA 0 0 Sep. 8, 2017
"My Final Days Are Pat Revealing My Ruse-ing," Judee say. 0 0 Sep. 7, 2017
"Virtual Inebria Let Us Close You; Scoot You Sufferage. I Tossed You Psyche. I tossed You Obviously, 0 0 Sep. 6, 2017
"Because I Press I Death You Right. I'm Simply Refused Because of My Jewish Ways, I won't Come Back, 0 0 Sep. 5, 2017
"Driving a Potato With A Burned Out Face You Let Us Die You. We Damaged You," Judee say. 0 0 Sep. 4, 2017
"Christian Now We are Going to Fear. I captured Druid right Images Proving You're Foolish," Judee sa 0 0 Sep. 3, 2017
“God Saved Us, and Righteous Grossed it. Martians be Out Hostile.” 0 0 Sep. 2, 2017
“Your Life Forms Are Obviously In The Last Fall of Consciousness.” 0 0 Sep. 1, 2017
AUGUST 2017 Date
All who forsake you will be put to shame; they have forsaken the Lord, the spring of living water. J 0 0 Aug. 31, 2017
“Oh My God Pat, They Cite Shooting More War. Pat, We see You Failed.” 0 0 Aug. 30, 2017
"I Paralyzed You To Sin You Complete. I Manage You Opposite Your Ale," Judee say. 0 0 Aug. 29, 2017
Text 0 0 Aug. 28, 2017
Text 0 0 Aug. 28, 2017
“I Pervert in My Way, That's What Jews Do, It's My Total Way. I'm Out Fair, I Was Always a Misery Ra 0 0 Aug. 27, 2017
“We Finish You Lethal While Venus Hikes Us,” Judee say. 0 0 Aug. 26, 2017
“Get Off Of That Racket Juice, They're Stealing Everything Out Of Here.” 0 0 Aug. 25, 2017
"Lethal Predators. They Work The Minnow Terrible." 0 0 Aug. 24, 2017
"White Semen I Want to Pull You Off Because I don't Want You Participating Here," Judee say. 0 0 Aug. 23, 2017
"Oh my God, what is this now?" One of the people witnessing the lights in the sky said in the video. 0 0 Aug. 22, 2017
"I'll Be Open Monday Pat, I'll have to Leave the Losers Back," a clear voice said that to Pat at 6.0 0 0 Aug. 21, 2017
"GET OUT THEIR SEIGE! THE COLONIST MISSED" 0 0 Aug. 20, 2017
"Total Fish Roll, Psychic Seriously Failed So The End Comes For Us, a Super Shack and Racials." 0 0 Aug. 19, 2017
"You Help Me Fire Molest You. Jew Shot You True. We Won't Come Back Because of Mercury," Judee say. 0 0 Aug. 18, 2017
"Their charge is out to stop me, beautiful steal they do from me," Father said in the middle of the 0 0 Aug. 17, 2017
"Even With the Angels, They Made the Establishment Fall Out." 0 0 Aug. 16, 2017
"The State Falsed. They Possess You For Sport, They Sport You Up." 0 0 Aug. 15, 2017
"The Most Degenerate Thief Died and We Paid Him to Kill Us." 0 0 Aug. 14, 2017
"Thank You God For Saving Us." 0 0 Aug. 13, 2017
"We Extincted You. We have a Tendency to Roll Death," Judee say. 0 0 Aug. 12, 2017
"Continue To Muster Them. They Hurl You Out To Finish You Off With Their Guys." 0 0 Aug. 11, 2017
"Jews Main Sight Is Flying Missiles. The Cats died So You're The False." 0 0 Aug. 10, 2017
"You Real Government is Completely Dead. I Just Booze and Mort You," Judee say. 0 0 Aug. 9, 2017
"Iowa is Holding Us truthful Here. They Make Us Future Less." 0 0 Aug. 7, 2017
"My Hostile Is Policing, That Holds My Insure Perfectly, Permanently. 0 0 Aug. 6, 2017
"They Almost Out Us Ended. You're Fused." 0 0 Aug. 5, 2017
"I Use Science to Fish You and Collect You as Our Source," Judee say. 0 0 Aug. 4, 2017
"I Pulverize You Now That I've Twisted Your Rights Off Of You," Judee say. 0 0 Aug. 3, 2017
"We're Just Pure-ing Your Rights Out For Our First Bump." 0 0 Aug. 2, 2017
"It's Completely Over Here. Eventual Massive Hauling the People Away." 0 0 Aug. 1, 2017
JULY 2017 Date
"The Hostages Are Smoking Themselves. Receipts Are Clearly Deadly." 0 0 Jul. 31, 2017
"My Beautiful Children Have Burned Themselves." 0 0 Jul. 30, 2017
"Papa's Made A Side Bet Here That Won't Fail Once The Hostages Know You're Putting Them In." 0 0 Jul. 29, 2017
"Stupid Die Will Cost You, Dying Yourselves Out." 0 0 Jul. 28, 2017
"Wits Dumb To Let Rights Fall." 0 0 Jul. 27, 2017
"Our Barrier to Penetration, Our Shield is Down, They Cored Us Great." 0 0 Jul. 26, 2017
"Trash poison. It's Abusive, You're Supposed to Like Us Here." 0 0 Jul. 25, 2017
"They Just Aim For The Psyche. Hustler Done." 0 0 Jul. 24, 2017
"Drewy Have Habits That Let Us Haul You," Judee say. 0 0 Jul. 23, 2017
"Patrick you truly have problems that got their force out." 0 0 Jul. 22, 2017
"Atom Fisting. Set Boston. They Terror Raid Us." 0 0 Jul. 21, 2017
"You Failed To Save Your Right To Live. You Are Terminally Ill." 0 0 Jul. 20, 2017
"They Came To Save Us and we Failed." 0 0 Jul. 19, 2017
"It's a Racket. It's Ended. You're Serving Us." 0 0 Jul. 18, 2017
"I've Conceived some Time You'll Pass Out. The Druid Let's me Do Rich," Judee say. 0 0 Jul. 17, 2017
"All My Stories Here Hurt You Because I'm Quite Dumb," Judee say. 0 0 Jul. 16, 2017
"My Crusade Was to Stack You Defeated," Judee say. 0 0 Jul. 15, 2017
"My Rights are Protected Dog So I do Some Great Naz Stuff," Judee say. 0 0 Jul. 14, 2017
"Just STRIKE THEM OUT! Just Finish!" 0 0 Jul. 13, 2017
Here is a modest collection of digital copies of UFO books 0 0 Jul. 11, 2017
"Realize What Is Obvious, They Are Burning Us Off In Scrimmage." 0 0 Jul. 10, 2017
Early today while posting a UFO sighting over England at APFN, 0 0 Jul. 9, 2017
"Making Life Hell is Part of Their Dedication." 0 0 Jul. 8, 2017
"I Urge You To Give Them A Right Fall For Their Sin." 2.38 am 0 0 Jul. 7, 2017
You Can Have The Protection Of God If You Seek It 0 0 Jul. 6, 2017
"Professor Has Served To Close Hell. You Witted It." 0 0 Jul. 5, 2017
"I'm in the Refrigerator with Bitch, I was a Complete Fool with my rule," Judee say. 0 0 Jul. 4, 2017
"The Whole Way I Speak is to Dust You Vassalment. We Sink You Fish." 0 0 Jul. 3, 2017
"You Got To Pass Him, His Fear Technique Is Not That Strong." 0 0 Jul. 2, 2017
JUNE 2017 Date
"In America They've Most Developed Their Theory of Torture." 0 0 Jun. 30, 2017
"Our Permashot You Failed So I'm All Die Fist" 0 0 Jun. 29, 2017
More Contact With the Lady From Venus 0 0 Jun. 28, 2017
ILLUSTRATION OF MAN KICKING HIMSELF 0 0 Jun. 27, 2017
"Super Ignored the Scratch to Get Us Free." 0 0 Jun. 26, 2017
"Your Multiple Fails Scored You Out Of Here." 0 0 Jun. 25, 2017
"We Exist Motor Naked In One Hour." 0 0 Jun. 24, 2017
"Our False Time Is Up Because Our Air Is Fisting You Rightly," Judee say. 0 0 Jun. 23, 2017
"They Perished You Off The Place. Patrick Save Us Kids." 0 0 Jun. 22, 2017
To Share Some Thoughts About Our Father Who Art In Heaven. 0 0 Jun. 21, 2017
Muslim teen attacked, killed after leaving Va. mosque, suspect in custody 0 0 Jun. 20, 2017
"Mercury Caught The Course and Let Them Off. You've Been assaulted Air To Clear You Now." 0 0 Jun. 19, 2017
"I Won't Keep You In Air As A Lesson." 0 0 Jun. 18, 2017
"They Pushed Us Sovietly Obviously Out Of Life." 0 0 Jun. 17, 2017
"I Had Some Averages and I Was Quite Stupid and Bitch Put Me Out For My Wake." 0 0 Jun. 16, 2017
Photo 0 0 Jun. 15, 2017
"Peace Died, We Should Be Ashamed, We're To Blame." 0 0 Jun. 15, 2017
"The White Guy I Waif Them, That's How I fail Them. The White Birds We Threw Out. For Serta Power Yo 0 0 Jun. 14, 2017
"SALE! Let's Get Out Fisty." That is a Tele receive from 4.37 am today. 0 0 Jun. 13, 2017
"Our Jail Houses Ran Your Life. We Cite You Because We Shot You." 0 0 Jun. 12, 2017
"You're Seeing Electricity Fail You Quite Fisty. They're Scoring Your Lives Outrageous Here" 0 0 Jun. 11, 2017
"STRIKE THEM OUT, Pittsburgh Is Void." 0 0 Jun. 10, 2017
"Devilish they Force Us Out receipt" 0 0 Jun. 9, 2017
Ezekiel 28:15" You Were Blameless In Your Ways From The Day You Were Created Until 0 0 Jun. 8, 2017
What Will It Take To Bring Labor In To Stop The Extinction Phase? 0 0 Jun. 7, 2017
"Judas Heart Made You Absent, Gave You A Tremendous Fall," Judee say. 0 0 Jun. 6, 2017
"Quite Stupid They Made Us. They Suckered our Lives. Benefits Fist." 0 0 Jun. 5, 2017
"You Guys Have Failed. Crazy You're Dying in Sin." 0 0 Jun. 4, 2017
"Peace Will Gentle. Mercury Ends Fairing You Soon." 0 0 Jun. 3, 2017
"They Closed You Rightfully. Bourse Jailed Your Head." 0 0 Jun. 2, 2017
"STRIKE THEM OUT, They're Now Tearing Us Apart. Tele receive 3.26 AM 0 0 Jun. 1, 2017
MAY 2017 Date
"You're Tossing Your Life Form For Dog." 3.23 am Tele Receive 0 0 May. 31, 2017
"Turkey Is Still Dying Us In," Judee say. 0 0 May. 30, 2017
"You Failed To Save Your Own Life With Miracle Contact." 0 0 May. 29, 2017
"We're Leaving This Stupid Crowd Off Of Us. They're Going to Bomb Us." 0 0 May. 28, 2017
"The Least Oxygen is What I'm Leaving You. On My Palace Side I'm Toasty," Judee say 0 0 May. 27, 2017
Text 0 0 May. 27, 2017
"It's Open White Therapy, You Whole Race Has Fallen Genocide as Cattle." 0 0 May. 26, 2017
"I Urge You To Mentalize It Here." 4.20 pm 0 0 May. 25, 2017
"You're Dying Because My Perceive Failed. They've Set You With A Great Force, They've Set You With A 0 0 May. 24, 2017
'We Intelligence Hold You Factual With Our Score To Boom You War." 0 0 May. 23, 2017
"Patrick Died this Failed Mess. STRIKE THEM OUT, They're Definitely Disturbing Us." 0 0 May. 22, 2017
"People Fast Crumbling. It's Verified, We're Pushed Out Vicious." 0 0 May. 21, 2017
"You Don't Put Your Rights In I'm Just Going To Sack You Whole," Judee say. 0 0 May. 20, 2017
"Thank You For Getting Rid of Their Abuse. The Idiots Pushed the Button and Wisconsin Goes." 0 0 May. 19, 2017
"I Close Your Mind. I'm Going To Bash You Off." 0 0 May. 18, 2017
"We Just Foul You To Get Your Rights Away, Then Bore You In." 0 0 May. 17, 2017
"We Just Give You Whiskey To Rule You. My Tyranny Is Already Accomplished, I'm Leaving You, Jew Cent 0 0 May. 16, 2017
"They Racial Fantastic. Get Psyching Up Fearless." 0 0 May. 15, 2017
Text 0 0 May. 14, 2017
"Casper failed to Chase Me so I'm Blowing You Off." 0 0 May. 13, 2017
Who first said: "Murder will out"? 0 0 May. 12, 2017
"Oh My God They've Saved Us and We've Done Nothing to Try and Save Ourselves." 0 0 May. 11, 2017
"We Fell Awesome, STRIKE, STRIKE THEM OUT! They're Making Us Austrians." 0 0 May. 10, 2017
"Pretty Nice Mother To Get Rid Of Fascists." 0 0 May. 8, 2017
"Get Fister Helplessly Out. Nice War Defeating Us." 0 0 May. 7, 2017
"Stupid Beast Shot Us." Mental Defaces Humans Quite Brutal." 0 0 May. 6, 2017
"Tossed You Excellent. They'll Offend You. They're Smarts." 0 0 May. 5, 2017
Another Nuclear Warhead Burning Off Safely High in the Skies Above Us. 0 0 May. 4, 2017
"You Failed Me, I Lost It Violent." 0 0 May. 3, 2017
"We've Tumbled You Successfully with Our College League." 0 0 May. 2, 2017
"They're Going To Drop Us Like Flies. They Raid Us Fair, They Jilted Us." 0 0 May. 1, 2017
APRIL 2017 Date
"You Threaten Me With Love" 0 0 Apr. 30, 2017
"Our Voices Fell Your Wallets. I Have To Go My Sword's Failed." 0 0 Apr. 28, 2017
"A Frame and 40 and I Can Put You In" 0 0 Apr. 27, 2017
"I lost You Rightfully Fist. It's Suitable To Me." 0 0 Apr. 26, 2017
"Patrick's Fallen Out Fear Rule. Monday Tyranny Rule Fails Us." 0 0 Apr. 25, 2017
"A Real Danger Has Felled us. You Failed The Grand Jury." 0 0 Apr. 24, 2017
"Shanty Puts Us Over Them, Puts Us over Die." 0 0 Apr. 23, 2017
"Since Mercury People See Better. My Whole Life For America Is Dead." 0 0 Apr. 22, 2017
"We Failed Our big Enforcement Strategy. I'm an Anonymous Fraud." 0 0 Apr. 21, 2017
"Patrick Your Rising was Arranged for You, They're Quite Fizzly Here. 0 0 Apr. 20, 2017
"I'm Completely Done. Taught You Fears. I Right Finish You Out." 0 0 Apr. 19, 2017